Arbetsplatsprofil

För att utveckla den goda arbetsplatsen.
HPI Arbetsplatsprofil används för att kostnadseffektivt kartlägga den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och ge ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling. HPI Arbetsplatsprofil innehåller fyra kategorier samt fritextkommentarer i “Positivt” och “Kan förbättras” till respektive kategori.

 

 • Psykosocial arbetsmiljö
  Den egna arbetssituationen, arbetsgruppen och den närmaste chefen.
 • Kränkande särbehandling
  Konflikter, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier.
 • Fysisk arbetsmiljö
  Störande ljud, påfrestningar, ergonomiska hjälpmedel och den fysiska
  arbetsmiljön i sin helhet.
 • Risker och säkerhet
  Beredskap och anvisningar, risker för olycksfall, hot och våld.

 

Kategorierna och frågorna är förankrade i Arbetsmiljöverkets ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1) och ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4).


HPI Arbetsplatsprofil besvaras på Todaytoo.se
Frågorna tar 8-10 minuter att besvara. Svaren behandlas konfidentiellt.

 

Sammanställning på gruppnivå
Svaren sammanställs till ett gruppresultat med möjlighet till urval på t. ex. avdelning, yrke, kön och ålder – om gruppens storlek är tillräcklig, så att inga enskilda medarbetares svar kan identifieras. Rapporten är arbetsgivarens underlag för att prioritera rätt insatser och för en strategisk utveckling av arbetsplatsen.

 

Fördjupa HPI Arbetsplatsprofil med individuella samtal
HPI Arbetsplatsprofil kan också vara underlag för ett individuellt och konfidentiellt samtal. En sammanställning av kommentarerna ger en djupare bild av situationen på arbetsplatsen och därmed ett ännu bättre underlag för åtgärder och förändringar.