Stort anslag från Forte till fortsatt forskning på HPI Hälsodata!

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har beviljat 2,73 miljoner till forskningsprojektet ”Stillasittande och kondition i den svenska arbetsföra befolkningen – trender och betydelse för hälsa, hjärt-kärlsjukdom och livslängd i ett 30-årsperspektiv”. Forskningen bedrivs på HPI Hälsodata tillsammans med nationella register och anslaget avser åren 2019-2020.

Ansvarig för forskningsprojektet, som bedrivs av HPI-gruppen, är Elin Ekblom Bak på GIH. I HPI-gruppen ingår sex forskare på GIH, samt Gunnar Andersson och Peter Wallin på HPI.

Så här står det på Fortes hemsida:

”Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vår verksamhet styrs av vår instruktion från regeringen och det årliga regleringsbrevet. På uppdrag av regeringen initierar och finansierar vi forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi utvärderar forskningens effekter och hur resultaten kan omsättas i praktiken.”

 

Här några utdrag ur Fortes beviljande av ansökan:

”Databasen med Hälsoprofilbedömningar, inklusive stillasittande tid i arbete och fritid samt kondition, på hela 600 000 med 30 års uppföljning på ett antal hälsotillstånd och livslängd utgör ett mycket starkt och internationellt unikt datamaterial.”

”På grund av den ökande andelen mycket stillasittande tid både på arbete och fritid i samhället och begränsad dokumentation över sambandet mellan stillasittande hela dagen, kondition och ohälsa/livslängd har projektet en betydande samhällsrelevans.”

”Graden av genomförbarhet är hög eftersom att data redan är insamlat och i stor utsträckning redan bearbetat, samt att en erfaren tvärvetenskaplig forskargrupp från både GIH och HPI ingår.”


”Metodologiskt starkt projekt, med en unik databas och med mycket lång uppföljningstid.”


”Data som används i projektet har redan fått etiskt tillstånd, och det föreligger inget behov av ytterligare etikprövning.”

Skriv ut
Gunnar Andersson

Gunnar Andersson

Gunnar Andersson är medicine doktor, beteendevetare, fysiolog, författare och en av upphovsmännen till metoden Hälsoprofilbedömning. Gunnar har arbetat i friskvårdsbranschen sedan 1975.

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.